فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی)

مناقصه شماره SAD020003

توجه: توزیع اسناد مناقصه SAD020003 به صورت حضوری و به آدرس مذکور در اسناد انجام می پذیرد. همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامی است.