آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره SAD010059 & SAD010065

اسناد مناقصه:

اسناد مناقصه