مدارک توضیحی مناقصه شماره SAD020207

عطف به آگهی تمدید مهلت دریافت پاکات مناقصه به شماره SAD020207 با موضوع تامین و نصب HVAC SYSTEM و پیرو جلسه توجیهی برگزار شده مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، مدارک جهت بهره برداری مناقصه گران به پیوست اعلام می گردد.

لازم بذکر است که مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 15 مهرماه 1402 تمدید گردید.

پیوست: HVAC