وندور لیست (لیست تأمین کنندگان) شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت ملی صنایع پتروشیمی

وندور لیست شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (REV8  )

PGPIC AVL V.8 (1) (1)

وندور لیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC (REV8  )

npc