پاسخ به ابهامات مناقصه شماره SAD020077

با توجه به ابهامات مطرح شده در جلسه توجیهی مناقصه Fire Truck به شماره SAD020077 فایل توضیحات تکمیلی به پیوست ارائه می گردد.

رفع ابهامات مناقصه خودرو آتش نشانی