دیگر بار و با طلوع هلال فطر،  سروش الهی ندا سر داد و خوشا به حال آنانکه سرمست از ضیافت حضرت دوست ، در زیر باران رحمت الهی برای فردای خویش، توشه ارزشمندی از جود خداوندی را ذخیره نمودند.

عیدتان مبارک

خورسند

نائب هیأت مدیره و مدیر عامل