اطلاعیه تمدید مهلت دریافت پاکات مناقصه SAD01010007

عطف به آگهی مناقصه شماره SAD01010007  با موضوع ساخت Stainless Steel Pressure Vessels ، مهلت دریافت پاکات مناقصه بنا به درخواست سازندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت متقاضیان، تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 تمدید می شود.