تمدید مهلت دریافت پاکات مناقصه شماره SAD010011

عطف به آگهی مناقصه شماره  SAD010011 با موضوع ساخت و تامین  Fire & Gas System Devices، بنا به درخواست سازندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت متقاضیان، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 30 بهمن 1401 تمدید می شود.