آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره SAD01010008 & SAD010012 & SAD010014

اسناد مناقصه:

اسناد مناقصه