فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره SAD020102

اسناد مناقصه:

اسانسور

پیوست 2

پیوست 4

پیوست 5

پیوست 7