تجدید مناقصه به شماره SAD020118

عطف به آگهی تجدید مناقصه به شماره SAD020118 با موضوع تامین بسته خرید آزمایشگاه (ESBR-LB-MRQ-0028)، بنا به درخواست تامین کنندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 28 مرداد 1402 تمدید می گردد.