آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه شماره SAD1010001

اسناد مناقصه

اسناد تجدید مناقصه حراستی_230403_102612