آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی) مناقصه شماره SAD100010019

اسناد:

MEDUIM DRUM

پیوست 2

پیوست 3

پیوست 5

پیوست 6

پیوست 4:

پیوست 4-1

پیوست 4-2

پیوست 4-3