اطلاعیه|هزینه راه اندازی سیستم در مناقصه SAD020093

عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD020093 با موضوع ساخت و تامین Clean Agent (پیرو بند 3.1 پیوست یک اسناد مناقصه) اعلام می شود که هزینه راه اندازی سیستم فوق بر عهده برنده مناقصه است.