اطلاعیه ابطال مناقصه عمومی شماره SAD020380

عطف به آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره SAD020380 با موضوع تامین دستگاه واتر جت، بنا به تغییرات مورد نیاز در اسناد مناقصه، مناقصه فوق ابطال و شرح فراخوان اصلاحی در روزنامه و وب سایت رسمی شرکت منتشر خواهد شد.