بازدید مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس از طرح شرکت پتروشیمی صدف