فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

تجدید مناقصه شماره SAD010015

اسناد:

Cable Trays