تمدید مهلت دریافت پاکات مناقصهSAD020207  

عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD020207 با موضوع تامین و نصب HVAC SYSTEM، بنا به درخواست تامین کنندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 15 مهرماه 1402 تمدید می شود.

همچنین پیرو جلسه توجیهی برگزار شده مورخ 28 شهریور 1402 مدارک مورد نیاز عنوان شده در جلسه طی اطلاعیه بعدی اعلام می گردد.