جلسه تودیع و معارفه اعضاء هیات مدیره
مراسم تودیع  معارفه اعضأ هیأت مدیره  با حضور مدیر عامل محترم شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و اعضأ محترم هیأت مدیره شرکت پتروشیمی صدف برگزار شد.