فراخوان شناسایی سازندگان داخلی

شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، به منظور استفاده حداکثری از توانمندی های ساخت داخل، از تمامی سازندگان داخلی در حوزه های ذیل دعوت می نماید با مراجعه به سامانه ذینغعان به آدرس:

www.pgspc.ir

نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایند.

  • برق
  • ابزار دقیق و مخابرات
  • مکانیک
  • تجهیزات ایمنی
  • روغن، مواد شیمیایی و کاتالیست