سرپرست امور مالی پتروشیمی صدف منصوب شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در حکمی «ملیحه علی فری» را به‌عنوان سرپرست امور مالی شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، در حکم «ملیحه علی فری» آمده است:

«نظر به سوابق و تجارت ارزنده سرکار عالی، به موجب این حکم به عنوان رسرپرست امور مالی شرکت منصوب می شوید. امید است با اتکا به ایزد منان و با بهره گیری از دانش و تجارب گذشته، امکانات و ظرفیت های موجود و سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله و سازماندهی متفکرانه، در راستای تحقق اهداف سازمانی گام های موثر بردارید.»