فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

تجدید مناقصه شماره SAD01010009

اسناد مناقصه:

fire fighting (2)

پیوست:

پیوست ۲