فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

تجدید مناقصه شماره SAD010006

اسناد مناقصه:

INSULATION ACCESSORIES MATERIAL

پیوست:

پیوست 2