فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره SAD0201019

توجه: توزیع اسناد مناقصه شماره SAD0201019 به صورت حضوری و به آدرس مذکور در اسناد انجام می پذیرد. همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامی است.