اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی و کمی- مناقصه SAD010006:

اسناد-مناقصه

پیوست 2:

پیوست-2