عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD1010001 با موضوع انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی در بخش امور حفاظتی، امنیتی و حراست، بنا به درخواست متقاضیان محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 6 اردیبهشت 1402 تمدید می شود.