آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی)

مناقصه شماره SAD1010002

اسناد مناقصه:

اسناد مناقصه بازرسی