فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره SAD010070

اسناد:

اسناد مناقصه

پیوست 2