فراخوان مزایده عمومی

اسناد مزایده:

اسناد مزایده صدف