فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای SAD020132

اسناد:

sad020132-part1

sad020132-part2

attached