فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی و فنی

مناقصه شماره SAD020207

اسناد:

اسناد مناقصه

پیوست 2