اطلاعیه ابطال مناقصه شماره SAD010070

عطف به آگهی مناقصه به شماره SAD010070 با موضوع ساخت و تامین Cyclone، بنا به تغییرات مورد نیاز دراسناد مناقصه، مناقصه فوق ابطال و در اسرع وقت شرح فراخوان اصلاحی در روزنامه و وب سایت رسمی شرکت منتشر می شود.