مدیر منابع انسانی پتروشیمی صدف منصوب شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس در حکمی «محمد مهدی یونسی» را به‌عنوان مدیر منابع انسانی شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس، در حکم «محمد مهدی یونسی» آمده است:

«نظر به تجارت و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیریت منابع انسانی شرکت منصوب می شوید. امید است با اتکا به ایزد منان و با بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت های موجود، نسبت به انجام وظایفی که بر عهده گرفته اید، مجدانه کوشش نمایید.»