تمدید مهلت دریافت پاکات مناقصه SAD100010019

عطف به آگهی مناقصه شماره SAD100010019 با موضوع ساخت و تامین Medium Drums، بنا به درخواست سازندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت متقاضیان، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 14 اسفند 1401 تمدید می شود.