تجدید مناقصه به شماره SAD020095

عطف به آگهی تجدید مناقصه به شماره SAD020095 با موضوع خرید تجهیزات آزمایشگاه، بنا به درخواست تامین کنندگان محترم و به منظور افزایش مشارکت، مهلت دریافت پاکات مناقصه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 28 مرداد 1402 تمدید می گردد.