فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره SAD020131

اسناد مناقصه:

اسناد

پیوست 5