فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره SAD020207

توجه: تنها تامین کنندگانی که عضو وندور لیست وزارت نفت (EP.MOP.IR) و یا هلدینگ خلیج فارس (PGPIC) باشند؛ مجاز به شرکت در مناقصه اند و مدارک دیگر شرکت کنندگان بررسی نخواهند شد.

اسناد:

اسناد مناقصه

پیوست 2