فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره SAD020077

اسناد:

اسناد

پیوست 4